مشاهده خبر

نورا الکتریک

جلسه توجیهی تیم فروش شرکت نورا کابل پارس با مسئولین نظام مهندسی

جلسه توجیهی تیم فروش شرکت نورا کابل پارس با مسئولین نظام مهندسی جهت تجهیز پروژه ساختمانی 3520 واحده در دی ماه سال 1402 انجام شد. در ادامه تصاویری از جلسه و این مجموعه عظیم آمده است.

پروژه

مکان پروژه