سوالات متداول

سوالات متداول


در خرید سیم و کابل عامل کیفیت مهمتر است یا قیمت؟

هر دو عامل مهم هستند و باید مد نظر قرار گیرند. بهتر است که در ابتدا محصولات با کیفیت و استاندارد که از لحاظ کیفی مشابه یکدیگر هستند را شناسایی نموده و سپس به مقایسه قیمت آنها پرداخت و مناسبترین گزینه را برگزید.

چگونه میتوان مطمئن شد که هادی سیم یا کابل از جنس مس است و به جای آن از فلزات دیگر نظیر CCA استفاده نشده است؟

یکی از ساده ترین راههای اطمینان از این امر آن است که هادی سیم و یا کابل را در معرض مستقیم شعله فندک قرار دهید. درصورتیکه هادی ذوب نگردد و یا تغیر شکل ندهد تقریباً این اطمینان حاصل می گردد که در آن سیم یا کابل از فلزاتی نظیر CCA استفاده نشده است.

چگونه نسبت به مجوز استاندارد محصولات سیم و کابل اطمینان حاصل نمائیم؟

بر روی سیم و کابل و همچنین بسته بندی محصولات یک کد ده رقمی درج شده است که با مراجعه به سایت https://isom.isiri.gov.ir/parvaneh/ و وارد نمودن کد ده رقمی و یا ارسال این کد ده رقمی به سرشماره 10001517 می توان از صحت مجوز استاندارد محصولات اطمینان حاصل نمود.

کیفیت عایق و روکش مهمتر است و یا کیفیت هادی؟

هر دو مورد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. برخی صرفاً کمیت و کیفیت هادی استفاده شده در سیم یا کابل را مورد توجه قرار می دهند، در صورتیکه عایق و روکش نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند، بطوریکه اکثر تستهای آزمایشگاهی سیم و کابل مربوط به کیفیت و کمیت عایق و روکش آنها می باشد. بنابراین در تهیه سیم و کابل باید توجه ویژه ای به کیفیت و کمیت عایق و روکش آنها داشت.

خلوص هادی چه مقدار باید باشد و چگوه سنجیده می شود؟

خلوص مفتول مس یا آلومینیوم باید حداقل 95/99 الی 97/99 درصد باشد. یکی از معیارهای اصلی سنجش خلوص هادی استفاده شده در سیم یا کابل، هدایت الکتریکی آنها است که با استفاده از دستگاه میکرواهم متر سنجیده می شود. بعنوان مثال، حداکثر مقاومت الکتریکی هادی سیم باید 3/13 اهم بر کیلومتر باشد. در صورتیکه خلوص مس استفاده شده در این سیم پایین باشد، در یک حجم ثابت، مقاومت الکتریکی هادی بالاتر از این مقدار بوده و در نتیجه سیم استاندارد نخواهد بود.

آیا وزن کلی سیم و یا کابل معیاری از مرغوبیت آن محسوب می گردد؟

وزن کلی سیم و یا کابل به تنهایی معیار مرغوبیت و یا استاندارد بودن سیم و یا کابل محسوب نمی گردد. جهت سنجش مرغوبیت سیم و یا کابل باید وزن تمام اجزاء آن شامل هادی، عایق، فیلر و روکش را اندازه گیری نمود و مورد بررسی قرار داد. در ضمن باید این نکته را نیز به خاطر سپرد که وزن هادی و یا عایق و روکش یکی از عوامل تعیین کیفیت سیم و یا کابل است، باید سایر عوامل را با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی آزمود تا میزان مرغوبیت مواد تشکیل دهنه سیم و یا کابل بطور قطعی تعیین گردد.

نحوه نامگذاری کابلها بر چه اساسی است؟

سیم ها بر اساس سطح مقطع هادی آنها نامگذاری می گردند. بعنوان مثال سطح مقطع سیم 5/1×1، تقریباً 5/1 میلیمتر مربع می باشد.

نحوه نامگذاری سیم ها بر چه اساسی است؟

سیم ها بر اساس سطح مقطع هادی آنها نامگذاری می گردند. بعنوان مثال سطح مقطع سیم 5/1×1، تقریباً 5/1 میلیمتر مربع می باشد.